เมืองอุดมทั่้วแดนดิน ท้องถิ่นปลาชุม ลุ่มน้ำยัง-ชี ประเพณีอนุรักษ์ ใจภักดิ์แผ่นดินธรรม เมืองนำแผ่นดินทอง  
 
  วิสาหกิจชุมชน คือ อะไร
  ประเภทของวิสาหกิจชุมชน
  องค์ประกอบของวิสาหกิจชุมชน
  วิสาหกิจชุมนแตกต่าง จากธุรกิจอื่นอย่างไร
  เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนอำเภอเสลภูมิ


 
วิสาหกิจชุึมชน  
    คือ การประกอบการโดยคนในชุมชนเพื่อการจัดการ "ทุน" ของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองการพึ่งตนเองและพอเพียงของครอบครัวและชุมชน  
       
 
ประเภทของวิสาหกิจชุมชน  
    1. วิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน ผลิต แปรรูปการดำเนินการต่างๆ เพื่อกิน เพื่อใช้ในครอบครัว ในชุมชน
เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐาน
2. วิสาหกิจชุมชนก้าวหน้าการดำเนินการอย่างเป็นระบบและด้วยรูปแบบที่ทันสมัยใช้ทุนและ
เทค โนโลยยีเพื่อตอบสนองชุมชน เครือข่าย และตลาดในวงกว้าง
 
       
 
องค์ประกอบของวิสาหกิจชุมชน  
    1. ชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ
2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน
3. ริเิ่ริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน
4. มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิัปัญญาตลาด
5. มีการดำเนินการแบบบูราณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ อย่างมีระบบ
6. มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจ
 
       
 
วิสาหกิจชุมชนแตกต่างจากธุรกิจอื่นอย่างไร  
    ธุรกิจส่วนใหญ่มุ่งแสวงหาผลกำไรเป็นหลักและอาจจะไม่ให้ความสำคัญต่อผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อมและสังคมเท่าที่ควร แต่วิสาหกิจชุมชนเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนเป็นการประกอบการบนพื้นบานการใช้ความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ในชุมชนอย่างรู้คุณค่า เพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน โดยมุ่ง
ประโยชน์ทางสังคมแก่ชุมชนมากกว่าการแสวงหากำไรสูงสุด มุ่งต่อการอยู่รวมกันอย่างสงบการมี
ีสุขภาพ อนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน
 
       
 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หมายถึง  
    คณะบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อประโยชน์
ในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายในขณะที่ชาวบ้านทั่วไปและองค์กรพัฒนาเอกชน
ใช้คำนี้เพื่อหมายถึงองค์กรชุมชนต่างๆที่สัมพันธ์กันเป็นเครือข่าย
 
       
 
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน / เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
อำเภอเสลภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่
ตำบล
จำนวนวิสาหกิจ)
(กลุ่ม)
1
กลาง
3
2
นางาม
23
3
เมืองไพร
5
4
นาแซง
13
5
นาเมือง
38
6
วังหลวง
4
7
ท่าม่วง
23
8
ขวาว
21
9
โพธิ์ทอง
24
10
ภูเงิน
13
11
เกาะแก้ว
23
12
นาเลิง
15
13
เหล่าน้อย
10
14
ศรีวิลัย
4
15
หนองหลวง
7
16
พรสวรรค์
12
17
ขวัญเมือง
7
18
บึงเกลือ
14
รวม
259

            หมายเหตุ   ข้อมูลวันที่ 25 ตุลาคม 2555